BADMIXY – ถ้าไม่มีฉัน (Lost) Lyrics

BADMIXY Lost Lyrics, BADMIXY ถ้าไม่มีฉัน Lyrics

ก่อนเคยสัญญาว่าจะมี มีแค่เราตลอด
ไม่เคยนึกเลย โลกแห่งความจริงช่างร้ายกาจ
ก่อนเคยเข้าใจ สุขในใจมันไม่มีวันจาก
ไม่เคยคิดเลย โลกแห่งความจริงนั้นช่างประหลาด

เธอจะเสียใจหรือเปล่า
ถ้าเราไม่เจอเหมือนเก่า
ถ้ามองมาแล้วมันว่างเปล่า
ถ้าฉันหายไป

ถ้าไม่มีฉัน อยากจะรู้จริง ๆ
ว่าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่า
ก่อนเคยผ่านเรื่องราว
ที่มีความสุขและทุกข์ใจ
ฤดูร้อนกำลังจะผ่าน
ทุกใบไม้ต้องมีร่วงโรยและผลิใบ
ก่อนท้องฟ้าจะสดใส
เธอยืนตากฝนได้ไหมเพียงลำพัง

อาจจะเสียใจ ไม่มีสิ่งใดเลยทวนย้อนอากาศ
หากกลัวก็เข้าใจ เธอเก่งใช่ไหม ช่วยรับปาก
อาจจะน้อยใจ แต่โลกหมุนไปไม่ย้อนกลับ
หากกลัวไม่เป็นไร เพราะไม่มีใครเก่งได้เกินกว่า

เธอจะเสียใจหรือเปล่า
ถ้าเราไม่เจอเหมือนเก่า
ถ้ามองมาแล้วมันว่างเปล่า
ถ้าฉันหายไป

ถ้าไม่มีฉันอยากจะรู้จริง ๆ
ว่าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่า
ก่อนเคยผ่านเรื่องราว
ที่มีความสุขและทุกข์ใจ
ฤดูร้อนกำลังจะผ่าน
ทุกใบไม้ต้องมีร่วงโรยและผลิใบ
ก่อนท้องฟ้าจะสดใส
เธอยืนตากฝนได้ไหมเพียงลำพัง

ถ้าไม่มีฉันอยากจะรู้จริง ๆ
ว่าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่า
ก่อนเคยผ่านเรื่องราว
ที่มีความสุขและทุกข์ใจ
ฤดูร้อนกำลังจะผ่าน
ทุกใบไม้ต้องมีร่วงโรยและผลิใบ
ก่อนท้องฟ้าจะสดใส
เธอยืนตากฝน

ถ้าไม่มีฉันอยากจะรู้จริง ๆ
ว่าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่า
ก่อนเคยผ่านเรื่องราว
ที่มีความสุขและทุกข์ใจ
ฤดูร้อนกำลังจะผ่าน
ทุกใบไม้ต้องมีร่วงโรยและผลิใบ
ก่อนท้องฟ้าจะสดใส
เธอยืนตากฝนได้ไหมเพียงลำพัง

ถ้าไม่มีฉันจะอยู่ได้ไหมเพียงลำพัง

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: BADMIXY
  • Album: Lost
  • Released: 2023