DJ Tarico – Khoma Kalhe Lyrics

DJ Tarico Moz Piano Vol. 2 Album Lyrics

DJ Tarico – Moz Piano Vol. 2 Album Lyrics

Khoma Kalhe Lyrics by DJ Tarico

Khoma Kalhe
Khoma Kalhe
Khoma Kalhe
Khoma Kalhe

Khoma Kalhe
Khoma Kalhe
Khoma Kalhe
Khoma Kalhe

Khoma Kalhe
Khoma Kalhe
Khoma Kalhe
Khoma Kalhe

Khoma Kalhe
Khoma Kalhe
Khoma Kalhe
Khoma Kalhe

Written by; DJ Tarico
Released date; 17 March, 2021
Album/EP; Moz Piano Vol. 2 

DJ Tarico Khoma Kalhe Lyrics