Jay Bahd – Summer Time Lyrics ft. Sean Lifer, City Boy - Find Out Lyrics Jay Bahd – Summer Time Lyrics ft. Sean Lifer, City Boy - Find Out Lyrics

Jay Bahd – Summer Time Lyrics ft. Sean Lifer, City Boy

Jay Bahd Return Of Okomfo Anokye Album Lyrics Tracklist
Jay Bahd – RETURN OF OKOMFO ANOKYE Album Lyrics, Tracklist

Summer Time Lyrics by Jay Bahd

You know the fucking vibes
Demon time (we can’t wait anymore)
Hehehe
Gang
Jay Bahd (Huhh)
Mahwe me street wear
Offwhite Offwhite
Mahwe me street wear (0k Holl on HOI’ on, ok)
Offwhite Offwhite
Hommie gotta drip like this
Hommie gotta drip like this (ooohh)
Hommie gotta drip like this

Summertime Me b) me wine ani
Obiaaa ay3 fine
pretty whine
Don’t be shy
Mahw3 wakyi with my lazy eyes
Summertime Me b) me wine ani
Obiaaa ay3 fine
Pretty whine
Don’t be shy
Mahw3 wakyi with my lazy eyes
Oooouuu ooouuuu

Mahw3 wakyi with my lazy eyes
Madi wakyi nyinaa I dey spy
Slim things, Hello Hi
Woo k) hee
Don’t lie
Wanya ahu me no de3 more lyyy
Real Shit wo y3 fly
3nhy3 me ho aaa anka I won’t slide
Wop3 de3 y3tafere aa me wo more
Wo ne me nante aaa wo nny3 dull
De3 3hy3 meho sa aaa m3y3 call
Turn up Turn up
Maame 3nny3 bored
Y3n nom hye
Me hw3 wano ketewa ase3 ho kye
Y3nk) na gye, ah connecti
Link up Grrrrr

Summertime Me b) me wine
Obiaaa ay3 fine
Pretty whine
Don’t be shy
Mahw3 wakyi with my lazy eyes
Summertime Me b) me wine
Mehw3 Me ani
Obiaaa ay3 fine
Pretty whine
Don’t be shy
Mahw3 wakyi with my lazy eyes

Gye me Hennessey me balli
May3 coded d3 me nfalli
Eto) te me so aa me nsore
Akatanii me jeans wro me
DJ spin, waitress serve
Obi so wo mu aa 3nf3re
Club npon y3 dea
Y33 wedge
Yabo nne3ma pii
Y3 turn
[City Boy]
Eh
Offwhite na mahw3
Madi serious, Amakye
Trumu kese3 na makye
Foreign weed nso na mahye
Droptop na metwi o
Wohw3 mani aa ma shi shi o
Wo nnka sika aa
Gyae me nte o
Champagne pouring
Ya hit o

Summertime Me b) me wine ani
Obiaaa ay3 fine
Pretty whine
Don’t be shy
Mahw3 wakyi with my lazy eyes
Summertime Me b) me wine ani
Obiaaa ay3 fine
Pretty whine
Don’t be shy
Mahw3 wakyi with my lazy eyes
Summertime Me b) me wine
Obiaaa ay3 fine
Pretty whine
Don’t be shy
Mahw3 wakyi with my lazy eyes
Summertime Me b) me wine ani
Obiaaa ay3 fine
Pretty whine
Don’t be shy
Mahw3 wakyi with my lazy eyes

Hommie gotta drip like this
Hommie gotta drip like this (ooohh)
Hommie gotta drip like this

Written by; Jay Bahd
Album/EP; RETURN OF OKOMFO ANOKYE

Jay Bahd Summer Time Lyrics