Jaysynths – Nobody Lyrics ft. Jeff Akoh, Kuami Eugene - Find Out Lyrics Jaysynths – Nobody Lyrics ft. Jeff Akoh, Kuami Eugene - Find Out Lyrics

Jaysynths – Nobody Lyrics ft. Jeff Akoh, Kuami Eugene

Jaysynths Nobody Lyrics
Jaysynths – Nobody Lyrics ft. Jeff Akoh, Kuami Eugene

Nobody Lyrics by Jaysynths ft Jeff Akoh Kuami Eugene

I no go ever leave for nobody
Nobody
I no go ever leave for nobody
Nobody

I no go ever leave for nobody
Nobody
I no go ever leave for nobody
Nobody

Girl I no go ever leave for nobody
Nobody
I no go ever leave for nobody
Nobody

I no go ever leave for nobody
Nobody
I no go ever leave for nobody
Nobody

I no go ever leave for nobody
Nobody
I no go ever leave for nobody
Nobody

Written by; Jaysynths, Jeff Akoh, Kuami Eugene

Jaysynths Nobody Lyrics ft Jeff Akoh Kuami Eugene