Master KG – Uthando Lyrics

Master KG Polygamy Lyrics
Master KG – Polygamy Lyrics

Uthando Lyrics by Master KG

Uthando Uthando
Uthando Uthando
Uthando Uthando
Uthando Uthando

Uthando Uthando
Uthando Uthando
Uthando Uthando
Uthando Uthando

Uthando Uthando
Uthando Uthando
Uthando Uthando

Uthando Uthando

Uthando Uthando
Uthando Uthando
Uthando Uthando
Uthando Uthando

Written by; Master KG
Released date; 27 December, 2020

Master KG Uthando Lyrics