Nathaniel Bassey – Ruach Elohim Lyrics

Nathaniel Bassey Ruach Elohim Lyrics (feat. Victoria Orenze)

Ruach Elohim,
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim,
Fill this Place

Ruach Elohim,
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Spirit of the Lord
Ruach Elohim
Ruach Elohim,
Fill this Place
Fill this temple
Fill this people
Fill this atmosphere

Ruach Elohim,
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim,
Fill this Place

Ruach Elohim,
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim,
Fill this Place

Ruach Elohim,
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim,
Fill this Place

Ruach Elohim,
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim,
Fill this Place

Ruach Elohim,
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim,
Fill this Place

Ruach Elohim,
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim,
Fill this Place

Ruach Elohim,
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim,
Fill this Place

Ruach Elohim,
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim,
Fill this Place

Ruach Elohim,
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim,
Fill this Place

Ruach Elohim,
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Spirit of the Lord
Spirit of the Lord,
Come and Fill this Temple
Fill this Place

Ruach Elohim,
Ruach Elohim
Blast wind and Breath of God
Ruach Elohim
Ruach Elohim
Ruach Elohim,
Fill this Place