Nomfundo Moh – Umthwalo Lyrics

Nomfundo Moh Umthwalo Lyrics
Nomfundo Moh – Umthwalo Lyrics

Umthwalo Lyrics by Nomfundo Moh

Lalela lalela
Hhay uyasinda umthwalo wam
Impela linzima ijoka lam
Woza ngapha ungiphumuze
Mamela mamela
Hhay uyasinda umthwalo wam
Impela linzima ijoka lam
Yizapha undiphumuze

Uyoba yini wena?
Ongabazi ubunzima bempilo
Mhla ukuhlwa kufika
Uyokhala ungashawanga
Uyokhala ngomama ukhale ngobaba
Kanti bonke abazi lutho
Kphela nje wena bhekana nenkinga
(mhlobo wam ukuGive Up aksizi)
Uthi uyamemeza “ilizwe likuguqukele”
Uyamemeza ucela bekulekelele
Bakufulathele bonke babheke le
Kwenzakalani kwelakithi?
Nhlupheko yomuntu abayigqizi qakala
Kunzima nokukhala, uyomangala kuba?

Lalela lalela
Hhay uyasinda umthwalo wam
Impela linzima ijoka lam
Woza ngapha ungiphumuze
Mamela mamela
Hhay uyasinda umthwalo wam
Impela linzima ijoka lam
Yizapha undiphumuze

Shwele
Shwele ngiyakhala
Ngemizamo yami engaphumelelanga
Ngiyangqongqoza iminyango iyavalwa
Mangimemeza kuyosabela bani na?
Ibuhlungu inhliziyo yami
Nasebusuku angisalali
Ngiyayizama impilo akulungi
Ngiphatheke kabi ngiyalila
Kunzima nokuletha isinkwa ekhaya
Amaphupho ayashabalala
Ngiphelelwe amandla
Ngiphelelwe ithemba

Lalela lalela
Hhay uyasinda umthwalo wam
Impela linzima ijoka lam
Woza ngapha ungiphumuze
Mamela mamela
Hhay uyasinda umthwalo wam
Impela linzima ijoka lam
Yizapha undiphumuze

Written by; Nomfundo Moh

Nomfundo Moh Umthwalo Lyrics

Nomfundo Moh Umthwalo Lyrics In Engliah Translation

Listen listen
Hhay heals my burden
My yoke is kindly and my load is light
Come over here and relax me
Listen listen
Hhay heals my burden
My yoke is kindly and my load is light
Give me a break

What will you be?
You do not know the hardships of life
When evening comes
You will cry uncontrollably
You will cry for mother and cry for father
And they all know nothing
Only you face the problem
(My friend in Give Up is not helpful)
He says he shouts “the world has changed”
He cries out for help
Turn your back on them all and look this way
What is happening in our country?
They do not care about human suffering
It’s hard to cry, would you be surprised?

Listen listen
Hhay heals my burden
My yoke is kindly and my load is light
Come over here and relax me
Listen listen
Hhay heals my burden
My yoke is kindly and my load is light
Give me a break

Sorry
I’m sorry I cried
Through my unsuccessful attempts
I knock on the doors, and the doors close
Whom shall I call, and who shall answer me?
My heart aches
And at night I can’t sleep
I’m trying life is not right
I’m sad and crying
It is also difficult to bring bread home
Dreams vanish
I’m exhausted
I’m desperate

Listen listen
Hhay heals my burden
My yoke is kindly and my load is light
Come over here and relax me
Listen listen
Hhay heals my burden
My yoke is kindly and my load is light
Give me a break