Reza Pishro – Qabil Lyrics

Reza Pishro Qabil Lyrics, Qabil Lyrics by Reza Pishro

اومدم سراغت پلیس مخفی
میخوام امشب نظامتو آباد کنم
یه دونه ویکتوریا سکرت بپوش که
جون

میخوام امشب نظامت رو آباد کنم
شما حکومتیا رو چه به داماد شدن
باید لا این طلبه ها خودم کاراتو کنم
تا این دفعه جا خود چاقالت چه بابات بلند
امثال تو قایم میشین پشت مامورا
خونت بره نظام آباد ریخته کل دندونات
تهران بزرگ بری توو دهنت شرت هموناست
میگم حموم کنن با خودت همه پسر عموهات
اون دیس بود یا خود زنی کله گلابی
حالا همه دیگه میدونن تو بچه ملایی
کبابی زدی میری دنبال سنگ کوکائین
بیست ساله میری در خونه بابی برا خماریت
وکال بدم بهم میدن ده برابرت
آره پناهنده شدم ولی رپ برا منه
خودتم میدونی که قلم من پیامبره
برکت زندگیم وجود چند برادره
نه یه واکسن که بلای اول آخره
بازم اصلا زیر میزی یه رقم برات زده
جایی که من الآن وایستادم بعد شهادته
من توو بهشتم نگو اینطرف برام بده

شما این کار رو شروع کردی
اما پرچمتون رو ماها فرو کردیم
مثل آفتاب طلوع کردیم
آره حقیقت همینه چاقال دروغ تعطیل
فصل یک رو تو شروع کردی
ولی کص و کونتونو ماها گروپ کردیم
بعد لندن شما غروب کردی
آره حقیقت همینه چاقال دروغ تعطیل

رفیقام اونورا ببیننت یقت میکنن
بیا سر چهار راه الآن دارن عرق میخورن
دونه دونه بهم زنگ زدن گفتن بیخیال
گفتن حکم لازمه گفتم غلط میکنن
آه وصلی چیه تو خودت پلیسی چاقال
اومدی پایین دنبالت کردیم دوییدی بالا
بدون ، هنوزم اون رپر قدیمی زندست
تو هم تازه فهمیدی که گوهی نیست بابات
این بار با استریم دیس من بریز تو جیبش
باید متر کنی به همشون بدی کوبیده
من همتون رو میخوام چون که سری دوزیه
شاید تو هم یه روز فرار کنی بری سوریه
از کدام مقاومت که توش جی جی سهراب رو کرد
سامان سهراب رو ام جی تخماشو بست
پستون تو کلاب هوس
وقتی تو حیرون تو بک استیجی
صدای سلطون تو کلاب هست
بزار بچه محل ها جای ما همه تهرون رو بگازن
برام فرقی نداشت اون روزا زندون و عبادت
رفیقتم اون روزا کردم مهمون رفاقت
بماند ، این رپ لعنتی خونمه واقعا
ببخش اگه آبجی ندارم و شوهرت دادم

شما این کار رو شروع کردی
اما پرچمتون رو ماها فرو کردیم
مثل آفتاب طلوع کردیم
آره حقیقت همینه چاقال دروغ تعطیل
فصل یک رو تو شروع کردی
ولی کص و کونتونو ماها گروپ کردیم
بعد لندن شما غروب کردی
آره حقیقت همینه چاقال دروغ تعطیل

به زودی میندازم تلنت هامم به جونت
کاری نکن آسفالت بیاد در دکونت
بازداشت شدم تا دیدن این گله شلوغه
خوبه که تو گوسفند میفهمی کی چوپونه
بعد پونزده سال تازه رفته تو خونت
بعد شونزده سال چی قراره بخونه
اون خونگی از وقتی ما رفتیم نمیره خونه
گله بو میکشه پی کون سفیدتونه
نه جیره خوار ملکه نه حوزه علمیه ام
نه دنبال صدقه با کد ملی ام
نه میرم توو تلویزیون و کصشر میگم
نه نظامیا دورمن و پز اسم میدم
تو پله های انقلاب میشدم جاودان
توی زاخار خایه مال نشستی تو پایگان
آدمای زیادی هم میفروشی لا به لاش
مگه نمیدونی که این بازی مال ماعه داش

آره داداش
حالا ما شدیم قابیل؟
تو شدی هابیل؟
هابیل قابیل رو کشت
یا قابیل هابیل رو کشت
خب ببین
فکر نکن تهران هم اختیار ندارما
مثل تو خیار نیستم
تو فقط خیاری سبز میپوشی
میری اداره میای میمالی
پهلوون پنبه ، چاقال
کدو تنبل هم هستی
پلیس مخفی تو رو چه به رپ
کدوم کدو ها بود
کدو سبز
شماها سایبری این
میدونی

Reza Pishro Qabil Lyrics English Translation

I came to the secret police
I want to build your system tonight
Wear a Victoria’s Secret
June

I want to build your system tonight
What do you want the government to become a groom
I have to do karate for these students myself
How tall you are this time
People like you stand behind the officer
The blood of Nizamabad lamb shed all its teeth
Great Tehran is the shirt in your mouth
I tell all your cousins ​​to take a bath with you
Was she Dis or the pear-headed woman herself
Now everyone knows you are a mullah
You are grilling cocaine stone
Twenty years old, you go to Bobby’s house for a hangover
I give you a lawyer ten times more
Yes, I became a refugee, but rap for me
You know that my pen is a prophet
The blessing of my life is the existence of several brothers
Not a vaccine that is the first and last plague
Again, a number has hit you under the table
Where I stand now is after martyrdom
I do not say in heaven, give me this way

You started it
But we lowered your flag
We rose like the sun
Yeah Al that sounds pretty crap to me, Looks like BT aint for me either
You started Chapter One
But we grouped Kess and Contuno Maha
Then you went to London
Yeah Al that sounds pretty crap to me, Looks like BT aint for me either

My comrades will see you when they see you
Come to the crossroads now they are sweating
Call me call me carefree
Saying the necessary sentence, I said they are wrong
Oh, what a mess you are, you stupid cop
You came down, we followed you, you ran up
No, that old rapper is still alive
You just realized that there is no wedge, Dad
This time with my stream dish, put it in his pocket
You have to measure all of them badly
I want you all because the embroidered series
Maybe one day you will escape and go to Syria
From which resistance did Sohrab face JJ?
Saman Sohrab closed his egg
Nipples in lust club
When you are surprised you are backstage
The voice of the king is in the club
Let the local children take all of Tehran instead of us
I did not care about those days of imprisonment and worship
My friend, that day I made you a guest of friendship
Stay tuned, this damn bloody rap really
Forgive me if I do not have beer and I gave it to your husband

You started it
But we lowered your flag
We rose like the sun
Yeah Al that sounds pretty crap to me, Looks like BT aint for me either
You started Chapter One
But we grouped Kess and Contuno Maha
Then you went to London
Yeah Al that sounds pretty crap to me, Looks like BT aint for me either

I will send my talent to you soon
Do not let the asphalt come to you
I was arrested to see this crowded herd
It is good that you understand the sheep in the sheep
Fifteen years later, you have just passed away
What are you going to read sixteen years later?
That blood has not died since we left
The herd smells like white
Neither the queen’s ration nor my seminary
Do not seek charity with my national code
I do not go on TV and say Kasher
I do not call Nezamia Dorman and Pez
I was immortal in the steps of the revolution
You sat in Zakhar Khaye Mall in Paygan
You also sell a lot of people
Don’t you know that this game belongs to Mae Dash

Yes bro
Now we are Cain?
Are you Abel?
Abel killed Cain
Or Cain killed Abel
Well see
Do not think that Tehran has no choice
I’m not a cucumber like you
You only wear green cucumber
Miri Office Mia Mimali
پهلوون پنبه ، چاقال
You are also a pumpkin
What to rap your secret cops
Which pumpkins it was
Zucchini
You’s cyber this
U know