Samini – Shot Pointed Lyrics

Samini Shot Pointed Lyrics

Samini – Shot Pointed Lyrics

Shot Pointed Lyrics by Samini

Shot Pointed
Shot Pointed
Shot Pointed
Shot Pointed

Shot Pointed
Shot Pointed
Shot Pointed
Shot Pointed

Shot Pointed
Shot Pointed
Shot Pointed
Shot Pointed

Shot Pointed
Shot Pointed
Shot Pointed
Shot Pointed

Shot Pointed
Shot Pointed
Shot Pointed
Shot Pointed

Written by; Samini
Released date; 24 February, 2021

Samini Shot Pointed Lyrics