Sjava – Edokodweni Lyrics

Sjava Edokodweni Lyrics, Edokodweni Lyrics by Sjava

Baba Ngiyabonga uk’lalela imthandazo yomama mabekhala oma bekhala emadokodweni
Baba Ngiyabonga ukulalela
Imithandazo yobaba bethu mabekhala obaba
Bekhala emadokodweni
ngiwazi amandla omthandazo ophuma edokodweni mina
Yiwo angenze nami ngaba indoda emadodeni
ungbona nginjena
ngiwazi amandla omthandazo ophuma edokodweni mina
Yiwo engenze nami ngaba indoda emadodeni
ungbona nginjena

Baba ngiyawubonga umusa wakho
Nolothanndo ongipha lona njalo
Baba ngingasuki emehlweni akho
Cela ungeluse ungvikele njalo
Bantu bayabuza (bayabuza bayabuza)
waze waythanda ingunguluza
(ngunguluza ngunguluza)
Ngiyababuka mabekhuluma
Ngi a ennhlizyweni yami akekho oke walunguza

Baba wangibusisa ngekhaya
Into esele baba ukganwa
ungyala ekthuthukeni Ngakuzwa
Wathi ngikhethe inqondo hay umzimba
ndlela zobumnyama ngiyazi uzongyekisa
Kudala ubayekisa mayekisa
Maw’thi inkosi ik’busise
Ngiyazi usathane usenqotshiwe

Baba Ngiyabonga uk’lalela imthandazo yomama mabekhala oma bekhala emadokodweni
Baba Ngiyabonga ukulalela
Imithandazo yobaba bethu mabekhala obaba
Bekhala emadokodweni
ngiwazi amandla omthandazo ophuma edokodweni mina
Yiwo angenze nami ngaba indoda emadodeni
ungbona nginjena
ngiwazi amandla omthandazo ophuma edokodweni mina
Yiwo engenze nami ngaba indoda emadodeni
ungbona nginjena

Woh
Kunamakhosi kulamadokodo
Kunabaholi bakusasa kulamadokodo
Khona amakhosana kulamadokodo
Namakhosazane kulamadokodo
Kunama Qhawe akhuthele kulamadokodo
Awekho amavila kulamadokodo
Vikela intaba yepheza kulamadokodo
Ngeke ngihlale ngingafiki lapho ubaba afuna ngifike khona
Ngoba ngigibele istimela sama Mpondo
(Gibele istimela samampondo)
Ngeke ngihlale ngingafiki lapho ubaba a dube ngifike khona
Gibele istimela samampondo
(Gibele istimela samampondo)

Baba Ngiyabonga uk’lalela imthandazo yomama mabekhala oma bekhala emadokodweni
Baba Ngiyabonga ukulalela
Imithandazo yobaba bethu mabekhala obaba
Bekhala emadokodweni
ngiwazi amandla omthandazo ophuma edokodweni mina
Yiwo angenze nami ngaba indoda emadodeni
ungbona nginjena
ngiwazi amandla omthandazo ophuma edokodweni mina
Yiwo engenze nami ngaba indoda emadodeni
ungbona nginjena

Sjava Edokodweni Lyrics English Translation

Father Thank you for listening to the prayers of mothers when they cry or cry in the booths
Father Thank you for listening
Let the prayers of our fathers cry out to our fathers
They were crying in the booths
I know the power of prayer from the tabernacle
They made me a man too
you see me like this
I know the power of prayer from the tabernacle
They are the ones who made me a man
you see me like this

Father, I thank you for your kindness
And the love you always give me
Father, keep me from your eyes
Please do not watch and protect
People are asking (they are asking they are asking)
he even loved the crocodile
(scorpion scorpion)
I watch them talk
I have in my heart no one has ever looked

Dad blessed me with a home
The only thing left is for them to marry
you command in progress I heard you
He said I chose the mind hay body
the ways of darkness I know will overtake you
Long ago he stopped them
May the king bless you
I know the devil has been defeated

Father Thank you for listening to the prayers of mothers when they cry or cry in the booths
Father Thank you for listening
Let the prayers of our fathers cry out to our fathers
They were crying in the booths
I know the power of prayer from the tabernacle
They made me a man too
you see me like this
I know the power of prayer from the tabernacle
They are the ones who made me a man
you see me like this

Whoa
There are kings in these booths
There are future leaders in these booths
There are princes in these booths
And the princesses in these booths
There are some active Heroes in these booths
There are no lazy people in these stalls
Protect the mountain of peacocks from these booths
I will not always be where my father wants me to be
Because I got on the Pondo train
(Ride a horn train)
I will not stay away from my father a zebra until I get there
Ride the horn train
(Ride a horn train)

Father Thank you for listening to the prayers of mothers when they cry or cry in the booths
Father Thank you for listening
Let the prayers of our fathers cry out to our fathers
They were crying in the booths
I know the power of prayer from the tabernacle
They made me a man too
you see me like this
I know the power of prayer from the tabernacle
They are the ones who made me a man
you see me like this