Zain SA – Ina Iyeza Lyrics

Zain SA Pe Yano Album Lyrics

Zain SA – PE Yano Album Lyrics

Ina Iyeza Lyrics

Khawundixelele
Bukhona ubomi obungenazo iingxaki?
Khawundixelele

Bukhona ubomi obungenazo iinzingo?
Obu bomi
Siphila kubo
Bunokufa
Obu bomi
Siphila kubo
Kunegolo
Intlupheko Ezintliziyweni zethu
Ifun’ ingoma
Eliyeza

Ina inah inah iyeza
Sela sela sela sela
Ina inah inah iyeza
Sela, sela, sela sela
Ina inah, inah iyeza
Sela, sela, sela sela
Ina inah, inah iyeza
Sela, sela, sela sela

Eh ehe eh

Khawundixelele bukhona ubomi obungenazo iingxaki?
Khawundixelele bukhona ubomi obungenazo iinzingo?
Obu bomi siphila kubo bunokufa
Obu bomi siphila kubo kunegolo
Intlupheko Ezintliziyweni zethu
Ifun’ ingoma
Eliyeza

Ina inah inah iyeza
Sela sela sela sela
Ina inah inah iyeza
Sela sela sela sela
Ina inah inah iyeza
Sela sela sela sela
Ina inah inah iyeza
Sela sela sela sela

Written by;  Zain SA
Album/EP; PE Yano

Zain SA Ina Iyeza Lyrics

Zain SA Ina Iyeza Lyrics Translation In English

Please tell, whats the story of them big puppys …..
Is there a life without problems?
Please tell, whats the story of them big puppys …..

Is there a life without problems?
Obu life
We live in them
It can die
Obu life
We live in them
It’s too big
Poverty In Our Hearts
It wants a song
This medicine

It has the power to change the world
Sela sela sela sela
It has the power to change the world
Sela, sela, sela sela
It has, it has
Sela, sela, sela sela
It has, it has
Sela, sela, sela sela

Eh ehe eh

Please tell, whats the story of them big puppys …..
Please tell, whats the story of them big puppys …..
This life that we live in is mortal
This life we live in is better than the neck
Poverty In Our Hearts
It wants a song
This medicine

It has the power to change the world
Sela sela sela sela
It has the power to change the world
Sela sela sela sela
It has the power to change the world
Sela sela sela sela
It has the power to change the world
Sela sela sela sela

    Lyrics Knowledge:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: