Zu. – Ndim Netshomi Zam EP Lyrics, Tracklist

Zu. Ndim Netshomi Zam EP Lyrics Tracklist

Zu. – Ndim Netshomi Zam EP Lyrics, Tracklist

Ndim Netshomi Zam EP Lyrics by Zu

Zu. has released her short music project, ‘Ndim Netshomi Zam‘ EP.

Zu. Ndim Netshomi Zam EP Tracklist;

  1. Zu. – Camagu Lyrics ft. Stakev
  2. Zu. – Mr President Lyrics ft. Jehba
  3. Zu. – Believe Lyrics ft. Msaki, Stakev
  4. Zu. – Emini nasebusuku Lyrics ft. Hip-Naughtic Sean
  5. Zu. – Super Women Lyrics ft. Stakev
  6. Zu. – Let Me Go Lyrics ft. Stakev

Written by; Zu.

Zu Ndim Netshomi Zam EP Lyrics Tracklist