Ben&Ben & Munimuni – Sugat Lyrics

Ben&Ben Sugat Lyrics, Sugat Lyrics by Ben&Ben & Munimuni

Kung ayaw mong balikan
Ang iyong mga nakaraan
Paano ka lalayo?
Pa’no ka tutungo
Sa paglaya ng ‘yong puso

Kung ayaw mong pakawalan
Ang galit na nasimulan
Paano ka tatayo?
Pa’nong bigat maglalaho
May paglaya sa pagsuko

Pahilumin, mga sugat
‘Di ikaw ang iyong nakaraan
Pahilumin, mga sugat
Malayo pa ang ‘yong patutunguhan

Kung ayaw mong simulang
Patawarin ang nakaraan
Paano ka lalayo?
Paano ka tatayo?
Ang paglaya’y naghihintay sa’yo

Pahilumin, mga sugat
‘Di ikaw ang iyong nakaraan
Pahilumin, mga sugat
Malayo pa ang ‘yong patutunguhan

Ben&Ben Sugat Lyrics English Translation

If you don’t want to go back
Your pasts
How do you get away?
How are you going
In the liberation of your heart
If you don’t want to let go
The anger started
How will you stand?
How much weight will disappear
There is liberation from surrender
Soothe, wounds
‘You are not your past
Soothe, wounds
Your destination is still far away
If you don’t want to start
Forgive the past
How do you get away?
How will you stand?
Liberation awaits you
Soothe, wounds
‘You are not your past
Soothe, wounds

Your destination is still far away

    Lyrics Knowledge:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: