Busiswa – Bayeke Lyrics

Busiswa My Side Of The Story Album Lyrics
Busiswa – My Side Of The Story Album Lyrics

Busiswa Bayeke Lyrics

Utywala buyakohlula buyeke
Lacheri iyakuxaka yiyeke
Labhuti uyakuhlupha myeke
Umjolo ayizonto zakho ziyeke
Itorho lukudikidikile liyeke
Ichomi zikushiyashiyile ziyeke
Abobanlabagubullizinja la? (ayeyeye!)
Bayeke

Abantwana bayakhula yiyeke
Uhlelele imali iyaphela yiyeke
Yiyeke ezinye izinto zenzeke
Impilo iqhubeke
Uhlelel’abantwana bayakhula yiyeke
Uhlelel’ imali iyaphela yiyeke
Yiyek’eziny’izinto zenzeke
Impilliliqhubeke

Bayeke!
Yiyeke

Yiyeke yiyeke mayikuhlula ngicelu yiyeke x2
Bayeke (yiyeke) x4
Bayeke buyeke
Bayeke ubuyeke
Bayeke buyeke
Ndiyeke shiyaphansi
Bayeke buyeke
Ubuyeke
Sibakeleke
Ndiyeke
Ubuyeke
Sibayeke
Sibaleke

Ubo velluyidedele uba ayilunganga x3
Yiyeke shiyaphansa x2
Yiyeke shiyumfazi
Yiyeke shiyaphansi
Yiyekele indala kunawe lento
Vell izokusinda (x2)
Yiyekele indala kunawe
Yiyekele

Bayeke
Ubuyeke
Ubaleke

(Yiyek’indala k’nawe)
lyeke shiyaphantsi x2
lyeke shiyumfazi
lyeke shiyaphantsi

Written by; Busiswa
Released date; 21 November, 2020
Album/EP; My Side Of The Story Album

Bayeke Lyrics Bisiswa

    Lyrics Knowledge:
  • Written by:
  • Album:
  • Released: