Liya – Olodumare Lyrics

Liya Olodumare Lyrics, Olodumare Lyrics by Liya

(Amujei)
Ooh-ooh, ooh
Mo ku tiyan fanda
Fun ore ti Baba ti shey l’ayemi
Mo ku-u le soh oh
Eshe ki gbadura ba gb’agbara mi ko oh
Maria, Maria, mu dede
Moti ri nkan nla baba wa
Maria, Maria, mu dede
Moti ri nkan nla baba wa

Olo-Olodumare
(Olodumare oh, mowa fi’kunle te’riba)
Maria toh, ooh
(Olodumare oh, mowa fi’kunle te’riba)
Mo sokale wa
Maria toh muni dede
Eshe ki gbadura ba gb’agbara mi ko oh
Maria, Maria, mu dede
Moti ri nkan nla baba wa
Maria, Maria, mu dede
Moti ri nkan nla baba wa

Olo-Olodumare
(Olodumare oh, mowa fi’kunle te’riba)
Maria toh, ooh
(Olodumare oh, mowa fi’kunle te’riba)
Mo ku tiyan fanda
Fun ore ti Baba ti shey l’ayemi
Mo ku-u le soh oh

Eshe ki gbadura ba gb’agbara mi ko oh
Olo-Olodumare
(Olodumare oh, mowa fi’kunle te’riba)
Maria toh, ooh
(Olodumare oh, mowa fi’kunle te’riba)
Mo sokale wa
(Amujei)