Msaki – Ndizincamile Lyrics - Find Out Lyrics Msaki – Ndizincamile Lyrics - Find Out Lyrics

Msaki – Ndizincamile Lyrics

Msaki Ndizincamile Lyrics (feat. Laliboi)

Imvula inqabile phakathi
Kwam nawe
Incoko inciphile
Andisawazi namehl’ akho
Thatha ipeki ulime
Nantsi intliziyo yam
Noba sekomile
Isendim’ ixhanti lakho, lakho
Ndingowakho

‘Ngxaki yam andithethi xandixakekile
Moya wam awuxoli xa uxhelekile
‘Ngxaki zami zonke ndizehlisa ngebhotile
Namhlanj’uyinkosikaziyam UZin’ igodukile

Eish… Cel’ubuye maNgwane
Side sixabane kangaka kant ik’bangwan
Eish ndikhumbuz’uEvelyn bonanje
Umam Evelyn Bonase
Jonga, babona bemanebenyukabesihla
Begadane nam nawe
Bedibene ngam nawe

Thand’idyan endala
Yak’thand’dyan endala blind
Soze nd’vuyis’iintshaba ndihlale nje ndingakulandi
Jonga jonga
Ndicel’ungandinqandi
Ubandingahlala ndingakulandi ndizabe ndikakuthandi

Thand’idyan endala
Yak’thandi Dyan endala blind
Soze nd’ndibukel’amanz’ngen’endlin ndingawanqandi

UFiksi uthand’uXola
Mna ndisathanda wena
Mandizilungise
Hay’bo ndizincamile

UFiksi uthand’uXola
Mna ndisathanda wena
Mandizilungise
Hay’bo ndizincamile

UFiksi uthand’uXola
Mna ndisathanda wena
Mandizilungise
Hay’bo ndizincamile

UFiksi uthand’uXola
Mna ndisathanda wena
Mandizilungise
Hay’bo ndizincamile

Igalel’ imvula, umhlab’athambe
Sikhuphan’ukhula siphinde sibonane
Igalel’ imvula, umhlab’athambe
Sikhuphan’ukhula siphinde sibambane