Reggie – Who That Lyrics ft. Sean Lifer, Braa Benk, Jay Bahd - Find Out Lyrics Reggie – Who That Lyrics ft. Sean Lifer, Braa Benk, Jay Bahd - Find Out Lyrics

Reggie – Who That Lyrics ft. Sean Lifer, Braa Benk, Jay Bahd

Reggie 2 Times A Guy Mixtape EP Lyrics Tracklist
Reggie – 2 Times A Guy Mixtape EP Lyrics, Tracklist

Who That Lyrics by Reggie

Yenbu ade3
2 Times A Guy

Who that,omo ke kamu who dat
We that, sei omo adwene bc omo suu dw3
Who that
Haa Haa yea
We there, s3 mo adwene b) omo suu dw3

[Sean Lifer]
S3 wa dwene b) wo suu dw3
Young boy ah ma gye me two girls
All day night me baaa mu tu mu d3
With ma gang gang ah Y3n mmu ade3
Pretty girls y3 fa on the low
Nso kapr3 koraa y3n ntwea ooh
Y3 se yaanom 3w) doe
Nso kapr3 koraa Y3n nhia ooohh

[Reggie]
Y33 bisa who that who that
Yese Reggie Guyguy apiemu
Monbra menbc mo so dw33
I don’t wanna see them
I don’t wanna give dem
Talk of town
Yeaa me that
Monfa mo kukunkaka ne mon kakankuku no nko
Just stay there
Menp3 wasem just stay there
Fior kor fior kor fior kor

Who that,omo ke kamu who dat
We that, sei omo adwene bc omo suu dw3
Who that
Haa Haa yea
We there, s3 mo adwene b) omo suu dw3

[Braa Benk]
Omo bisa who we be
See, Obi nkyer3 akwadaa Nyame
Yo know what I mean
Y3 steppi clean
Ghetto boys aa y’agye din
Ye bu sim Bantama aa
Ye beer nu cup ma
Ye ba wo club ho na w’amma y’anwura mu a
ye chilli wo car park ho aa
Ye wo abonten dabiaa

[Jay Bahd]
Stand well
Wony3 me gee a don’t dare
Up there
We there
Nwoma na apae y3 hu ferg
Wony3 certified a bounce back
3to) a kese3 you fi twerk
Holooooon common
Mene me gees y3 di fresh

Who that,omo ke kamu who dat
We that, sei omo adwene bc omo suu dw3
Who that
Haa Haa yea
We there, s3 mo adwene b) omo suu dw3
Who that,omo ke kamu who dat
We that, sei omo adwene bc omo suu dw3
Who that
Haa Haa yea
We there, s3 mo adwene b) omo suu dw3

Written by; Reggie
Album/EP; 2 Times A Guy Mixtape

Reggie Who That Lyrics