Tulenkey ft. Medikal – 50 Lyrics

Tulenkey 50 Lyrics

Tulenkey ft. Medikal – 50 Lyrics

50 Lyrics by Tulenkey ft Medikal

Bahey kekele me bahe (Tule)
Bahey kekele me bahe (Swerg)

Derba huh derba huh
Girl bi p3s3 )gyegye me
Mefa babia na )taataa me
)si me ma ne five thousand

Obaaye ony3
K3 ots3 k3
Onana kansoa f33 50
Sosket
k3 Onana kansoa f33 50

Derba huh derba huh
Girl bi p3s3 )gyegye me
Mefa babia na )taataa me
)si me ma ne five thousand

Obaaye ony3
K3 ots3 k3
Onana kansoa f33 50
Sourceket
k3 Onana kansoa f33 50

15K for a wig cap
Bibi gyigyi wo
S3 3y3 day3 na wo su dia situp
Na wotrimu shishi wo
This year y3ni ati oo y3ntua
Y3di next week next week y3ntua
Me 5 5 nu ay3 maths na wo gagi
Wo p3 awi sia

Wo hunu me mobo) (Yaa hunu y3 mobo)
Wonfa ne 10 (Bo mmoden a fa ne 10)
Wonte so mba 2.5
Wonim bibi?
Me ma wo 1
Anaa wose free
Money Finish, Eye clear
Wicked mood activated
)si )p3 d3n? New hair
Yaaye wo nana Kansua k3 50

Derba huh derba huh
Girl bi p3s3 )gyegye me
Mefa babia na )taataa me
)si me ma ne five thousand

Obaaye ony3
K3 ots3 k3
Onana kansoa f33 50
Sosket
k3 Onana kansoa f33 50

Derba huh derba huh
Girl bi p3s3 )gyegye me
Mefa babia na )taataa me
)si me ma ne five thousand

Obaaye ony3
K3 ots3 k3
Onana kansoa f33 50
Sosket
k3 Onana kansoa f33 50

)taataa me, )taataa me
)zaa zaa me, )zaa zaa me
)de body nu daadaa me
)daadaa me
)srasra me “)srasra me”

Sowutuom boy with the settings
Everyday I be counting my blessings..Yesu
Wo tan me a ben me3
Bra na mengu wo headings
Girls fr3 oo
Boys rebr3 oo
Wob3te penenene…
Dada awu oo
Na mo shordy n3
Na mo body n3
En3l3 shito lu (Full Banku)
Nk3 shito lu (Full Banku)
Bo medin mame

Derba huh derba huh
Girl bi p3s3 )gyegye me
Mefa babia na )taataa me
)si me ma ne five thousand

Obaaye ony3
K3 ots3 k3
Onana kansoa f33 50
Sosket
k3 Onana kansoa f33 50

Derba huh derba huh
Girl bi p3s3 )gyegye me
Mefa babia na )taataa me
)si me ma ne five thousand

Obaaye ony3
K3 ots3 k3
Onana kansoa f33 50
Sosket
k3 Onana kansoa f33 50

Bahey, bahey, bahey
kekele me bahe

Written by; Tulenkey, Medikal
Released date; 15 December, 2020

Tulenkey 50 Lyrics

    Lyrics Knowledge:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: