YKB – Oshofree Lyrics - Find Out Lyrics YKB – Oshofree Lyrics - Find Out Lyrics

YKB – Oshofree Lyrics

YKB Oshofree Lyrics
YKB – Oshofree Lyrics

Oshofree Lyrics by YKB

Osho free
That gal gimme osho free
Ahh
Osho free
Bad gal gimme osho free

Osho free
That gal gimme osho free
Ahh
Osho free
Bad gal gimme osho free

Osho free
That gal gimme osho free
Ahh
Osho free
Bad gal gimme osho free

Osho free
That gal gimme osho free
Ahh
Osho free
Bad gal gimme osho free

Osho free
That gal gimme osho free
Ahh
Osho free
Bad gal gimme osho free

Osho free
That gal gimme osho free
Ahh
Osho free
Bad gal gimme osho free

Written by; YKB

YKB Oshofree Lyrics