Amerado – Abronoma Lyrics

Amerado Abronoma Lyrics

Oh yoo ii
Ah hah!
Hey!
I’m fighting for my blessings
Many3 a obiaa mm3 y3
Mea na m3tumi Atwer3 me story
Obi mm3 twer3 na wanfa bi ankeka ho

(Oh yoo)

Me medi me lane mu aa
Abronoma
Fly high for my food peace of mind na mep3
Kwantia na y3 musuo nti menfa h) daabi da!

Monfr3 fie s3 Adom b3ba wiemu nn3
Monfa mo de3 no menso me borga b3ba
Menpaaba o,I won’t quit I’m a winnerman

(Oh yoo ii)

Monfr3 maame s3 Adom b3ba wiemu nn3
Monfa mode3 no menso me borga b3ba
Menpaaba o,I won’t quit I’m a winnerman

De3 )p3 s3 )ba mayie ase no
Na yie ase na m3fira ntoma
Wob) me din a 3y3 a fa ohene ka ho
Baabi dehye3 mey3 baabi dehye3 paa

De3 )p3 s3 )ba mayie ase no
Na yie ase na m3fira ntoma
Wob) me din a 3y3 a fa ohene ka ho
Baabi dehye3 mey3 baabi dehye3 paa

Adwen a meedwen,na de3 meete
Y3se maky3 w) kwan mu Nanso mempre
Time nk))y3 o menim obiaa nso b3y3 yiee

Obi anya ne sika no kwan kr)
Obii b) ne nkwan wo nnim nnam kr)
Enti s3 wote puupuu a w) bi di
ebia na koobi nkwan!

Ey! Free like a butterfly
Searching for my peace of mind
Wadi kan agya me a bye bye
Menso meguso nam kwan so

Oh yo…Free like a butterfly
Searching for my peace of mind
Wadi kan agya me a bye bye
Menso meguso nam kwan so

De3 )p3 s3 )ba mayie ase no
Na yie ase na m3fira ntoma
Wob) me din a 3y3 a fa ohene ka ho
Baabi dehye3 mey3 baabi dehye3 paa

De3 )p3 s3 )ba mayie ase no
Na yie ase na m3fira ntoma
Wob) me din a 3y3 a fa ohene ka ho
Baabi dehye3 mey3 baabi dehye3 paa

Hello di kan M3ba
3ky3 s3n m3ba
Baabi a woogya meh) nom no
3ny3 hor na m3ka
Sore m3da
Mesore a m3ba
Ofcourse forward ever
Backwards de3 never

Kofi Annan woob3 y3 bi we3
John Atta Mills Kwame Nkrumah
moob3 y3 bi we3
Despite Asamoah Gyan moab3y3 bi we3
Abotr3 monya y3 nti
nn3 your Glory days are here..

I’m fighting for my blessings
Many3 a obiaa mm3 y3
Mea na m3tumi Atwer3 me story
Obi mm3 twer3 na wanfa bi ankeka ho

(Oh yoo)

Me medi me lane mu aa,Abronoma
Fly high for my food peace of mind na mep3
Kwantia na y3 musuo nti menfa h) daabi da!

Monfr3 fie s3 Adom b3ba wiemu nn3
Monfa mo de3 no menso me borga b3ba
Menpaaba o,I won’t quit I’m a winnerman

(Oh yoo ii)

Monfr3 maame s3 Adom b3ba wiemu nn3
Monfa mode3 no menso me borga b3ba
Menpaaba o,I won’t quit I’m a winnerman

De3 )p3 s3 )ba mayie ase no
Na yie ase na m3fira ntoma
Wob) me din a 3y3 a fa ohene ka ho
Baabi dehye3 mey3 baabi dehye3 paa

De3 )p3 s3 )ba mayie ase no
Na yie ase na m3fira ntoma
Wob) me din a 3y3 a fa ohene ka ho
Baabi dehye3 mey3 baabi dehye3 paa

    Lyrics Knowledge:
  • Written by: Amerado
  • Album: Abronoma
  • Released: 2024