Aubrey Qwana – Eyedwa Lyrics - Find Out Lyrics Aubrey Qwana – Eyedwa Lyrics - Find Out Lyrics

Aubrey Qwana – Eyedwa Lyrics

Aubrey Qwana Eyedwa Lyrics (feat. Zamoh Cofi)

Wayesele yedwa, eyedwa, eheee
Wayesele yedwa

Wayesele yedwa, (It was too late)
Eyedwa, eheee (It was too late)

Wayesele yedwa, hoo eyedwa

Idlozi lakhe limlahlile (Limlahlil’idlozi)
Nabakubo bemlahlile (Umndeni wonke)

Wayesele yedwa (It was too late)
Eyedwa, eheee (It was too late)

Wayesele yedwa, hoo eyedwa

Hoo ngiyakhala, hoo ngiyakhala
Ngizothuliswa ubani (Ngikhal’islilo)

Kubuhlungu, kubuhlungu
Uk’bon’ulele kobandayo (Usudlal’ibhokisi)

Yeb’umufi ngiyamazi (Hawumufi)
Ebewumngani kimi (Hawumufi)

Umufi ngyamazi yeeeh (Hawumufi)
Besixoxa konke
Wemalume nguweee, nguwe
Owenza uNontobeko aybulale
Khulum’iqiniso phela

Wayesele yedwa, eyedwa, eheee
Wayesele yedwa
Wayesele yedwa, (It was too late)
Eyedwa, eheee (It was too late)
Wayesele yedwa, hoo eyedwa

Idlozi lakhe limlahlile (Limlahlil’idlozi)
Nabakubo bemlahlile (Umndeni wonke)
Wayesele yedwa (It was too late)
Eyedwa, eheee (It was too late)

Wayesele yedwa, hoo eyedwa

Aw aphel’amadoda

Izolo bekuba yigugu nje ukuzal’ingane yomfana
Namhlanje sesikhala ezimathonsi
Masithol’ingane yomfana
Ngoba zithi zingakhula zisuke sey’ishoda
Ngemisila nje ngoba z’phendukiy’ilwane
Kukhal’uNontobeko ozalwa
UKhulelaphi kamakhelwane
Uthi ikhaya lakhe belimkhumbuza
Umgcwabo wob’ntombi bakhe bakithi
Ngoba njalo ngey’khathi zobumnyama
UMalume ebesina ez’bethela kuye ngocansi emnyukubeza
Mayethi uyakhala amfundekele
Ngok’shona k’anina
Beluyini ke ucansi kunokuswela
Indawo yokuhlala
Yaphenduk’umfazi ingane
Singayibonanga idlula ebuntombini
Umhlaba ungehlule yatshatha
Amasakanayo yaphuma ngesango
Ngoba ave kubuhlungu ukuhlala
Emgaqweni ubewazi kahle ukuthi ikhaya likhona
Ngakho naye wathathi ntambo emqaleni
Wagcina eseyibopha washiya incwadi ethi
“Phind’ubhale futhi Cofi” ngabe sengiyabhala

Wayesele yedwa, eyedwa, eheee
Wayesele yedwa, oh eyedwa

Idlozi lakhe limlahlile
Nabakubo bemlahlile

Wayesele yedwa, (It was too late)
Eyedwa, eheee (It was too late)

Wayesele yedwa, hoo eyedwa

Aubrey Qwana Eyedwa Lyrics English Translation

He was left alone, alone, eheee
He was left alone

He was alone, (It was too late)
Alone, eheee (It was too late)

He was left alone, hoo alone

His ancestor has abandoned him (Abandoned an ancestor)
Her family also abandoned her (The whole family)

He was alone (It was too late)
Alone, eheee (It was too late)

He was left alone, hoo alone

Hoo I cry, hoo I cry
Who will silence me (I cry)

It hurts, it hurts
Cold sleep (You’re playing a box)

Of the deceased I know (You are not dead)
He was a friend to me (You Are Not Dead)

The dead man yeeeh (You are not dead)
We were discussing everything
My uncle is you, you are
Who made Nontobeko kill him
Tell the truth

He was left alone, alone, eheee
He was left alone
He was alone, (It was too late)
Alone, eheee (It was too late)
He was left alone, hoo alone

His ancestor has abandoned him (Abandoned an ancestor)
Her family also abandoned her (The whole family)
He was alone (It was too late)
Alone, eheee (It was too late)

He was left alone, hoo alone

There are no more men

Yesterday it was just as precious to have a baby boy
Today we are in tears
Let’s have a baby boy
Because they can grow and become scarce
With tails just because they turn into animals
There was Nontobeko born
Khulelaphi next door
He says his home reminded him of it
The funeral of his daughters
Because it is always in the dark
Uncle danced and stabbed her sexually and abused her
Let’s cry and cry
According to the mother
So what was sex rather than poverty
Accommodation
She became a child wife
We have not seen her pass through her virginity
The world has defeated me
The squirrels came out of the gate
Because it hurts so much to sit still
On the street he was well aware that the home existed
So he too took a rope around his neck
He eventually tied it up and left a note
“Rewrite Cofi” I then wrote

He was left alone, alone, eheee
He was left alone, oh alone

His ancestor abandoned him
His family also abandoned him

He was alone, (It was too late)
Alone, eheee (It was too late)

He was left alone, hoo alone