Big Zulu – Inhlupheko Lyrics ft. Mduduzi Ncube - FindOutLyrics Big Zulu – Inhlupheko Lyrics ft. Mduduzi Ncube - FindOutLyrics

Big Zulu – Inhlupheko Lyrics ft. Mduduzi Ncube

Big Zulu Inhlupheko Lyrics
Big Zulu – Inhlupheko Lyrics ft. Mduduzi Ncube

Inhlupheko Lyrics by Big Zulu ft Mduduzi Ncube

Sawubona mtanami nightemb’ ukuth’ uyaphila
Ngokwegama Ngu Doris ngyabong’usuze wafika
Mzukulu lethamanzi uk’theng’ icold drink ngyafisa
Kodw’ Ikati lilele reziko sibonga umphefumulo masphila

Mntanami angixolise ukuk’moshela isikhathi
Okungenzeka ukuthi umatasa kodwa ngeke ngithath isikhathi
Mzukulu awulethe icansi umalume ake ahlale phansi
Angazi ng’zoqalaphi kodwa ngicel ukuqala phansi

Mangithi ngiya bheka umama ugcwele usizi
Kodwa imbokodo yokuqina le iyibambe ishisa insimbi
Mzukulu uyahlakula kukhal igeja ugcwel insimu
Sesizwa ileya nkomo ukuthi silale sidlile ubisi
Mntanami angikusho lokhu mina ngazalelwa ukuhlupheka
Ngiyinhlekisa emphakathini nginana impuphu noshukela
Abanye bathi ngiya thakatha
Ngithule bengisukela
Angyazi injabulo kodwa ezulwini ngiyokhul leka

[Mduduzi Ncube]
Kuyoze kube nini isimo singashintshi
Inhlupheko ndikhala ubusuku nemini
Ngothemba kuwe wedwa mdali wami
We jsesu nguwe ithemba lami
Yebo kunzima nethemba lingiphelele
Lobubuhlungu nesimo ngisamukele
Imizamo yami iyophela kuwe
Ngizophumla xa ndifika kuwe

Intokozo
Mina eyami impilo inzima
Njengoba ubona amathuna bonke layikhaya bangishiya
Lo mntwana osemhlane yena ubabakhe wamphika
Kusele mina nomzukulu
Masihamba kuyosala inxiwa
Ngyazi isisho sithi Alikho Ithuna lendlala
Lo mntwana engimtetile unina wamshiya ekhala
Lona omdala uhlale ebuza ukuphi umama
Wahamba eyofuna itoho
Akaphindanga wabuya ekhaya

Mntanami kunzima kunokuphela iviki ngadlile
Ngikhalela umzukulu abuye eskoleni elambile
Kodwa usebenza kanzima
Ukuba nekusasa eliqhakazile
Ukuthi uphuma enhluphekweni
Kodwa ezifundweni uhlal ephasile
Eqinisweni mnatanami mina ngyafisa ubaba angithathe
Kodwa abazukulu mina ngeke ngibalahle
Uyazi isifiso sami ukuthi bafunde baphase
Nali ithawula mntanami bengaqondile ukuthi ukhale

[Mduduzi Ncube]
Kuyoze kube nini isimo singashintshi
Inhlupheko ndikhala ubusuku nemini
Ngothemba kuwe wedwa mdali wami
We jsesu nguwe ithemba lami
Yebo kunzima nethemba lingiphelele
Lobubuhlungu nesimo ngisamukele
Imizamo yami iyophela kuwe
Ngizophumla xa ndifika kuwe

Ayy liyaphuma liyashona kimi akunamehluko
Yebo ekukhuleni kwami nami ngakhula nginama phupho
Ngyathula nje ngilalele enkonzweni besho amahubo
Isiqalekiso sami ubaba wabamba elentulo
Kwakhala nyonini layikhaya buasiqalekisa
Amathuna anele ebaleni kushoda elami ngivalelise
Bengaqondile ukudabukisa

Ngyaxolisa mntanami akuyona inhloso nje ukubalisa
Namhlanje mntanami asazi siyolala sidleni
Into enokungisiza ukuyothengisa erenkeni
Ngizivulele itafula ngiqokelele osheleni
Kokunye nginokulala khona
Ngivuke ngithengise ekuseni
Kunzima mntanami sidla imbuya ngothi
Angilazi icala lami emhlabeni ngiyi soni
Kodwa sengivumile, injabulo angiyitholi
Angikukhulule mntanami uhambe ilanga lingakashoni

[Mduduzi Ncube]
Kuyoze kube nini isimo singashintshi
Inhlupheko ndikhala ubusuku nemini
Ngothemba kuwe wedwa mdali wami
we jsesu nguwe ithemba lami
Yebo kunzima nethemba lingiphelele
Lobubuhlungu nesimo ngisamukele
Imizamo yami iyophela kuwe
Ngizophumla xa ndifika kuwe

Written by; Big Zulu, Mduduzi Ncube
Released date; 12 March, 2021

Big Zulu Inhlupheko Lyrics ft Mduduzi Ncube

Big Zulu Inhlupheko Lyrics English Translation

Hello my child, I hope you are well
By the name of Doris thank you for coming
My granddaughter and I bought her a cold drink
But the cat is asleep in the fireplace thanks to the soul alive

My child, I apologize for wasting your time
You may be busy but I will not take time
Let the grandson bring the bed and let the uncle sit down
I don’t know where to start but I asked to start over

Let’s say I go and see my mother is full of grief
But the hard core holds the metal hot
The grandson plows and plows the field
We heard the cow go to bed and eat milk
My child, I do not say this because I was born to suffer
I make fun of it in public with flour and sugar
Some say that I am a witch
Silently I chased after them
I do not know how to be happy, but I will be happy in heaven

[Mduduzi Ncube]
How long will it be?
Poverty I cry day and night
I trust in you alone my creator
Jesus, you are my hope
Yes, it is difficult and hopeful
I have accepted the pain and the situation
My efforts will end in you
I will rest when I come to you

Joy
My life is hard
As you can see the graves all over the house left me
The baby on the back of his father denied it
Only my grandson and I are left
Let’s go to the ruins
I know the saying is No Grave for Hunger
The baby my mother left her crying
The old man always asked where my mother was
He went looking for a part-time job
He never returned home

Baby it’s harder than a week I ate
I cry for my granddaughter to come back from school hungry
But he works hard
Having a bright future
That you come out of poverty
But academics are always good
In fact, my son, I wish my father had taken me
But I will not abandon my grandchildren
You know my wish for them to study and pass
Here’s a towel baby they didn’t mean to cry

[Mduduzi Ncube]
How long will it be?
Poverty I cry day and night
I trust in you alone my creator
Jesus, you are my hope
Yes, it is difficult and hopeful
I have accepted the pain and the situation
My efforts will end in you
I will rest when I come to you

Ayy it comes out and goes down to me there is no difference
Yes, I grew up with a dream
I just kept quiet and listened in the service and sang hymns
My curse, my father caught the lizard
The bird of the house cried and cursed us
There are enough graves in the yard for me to say goodbye
They did not intend to be sad

I’m sorry baby it’s not just a matter of complaining
Today baby we don’t know we are going to sleep and eat
Something that can help me to sell in the ranks
I set the table for myself and collected money
Sometimes I can sleep there
I get up and sell in the morning
It’s hard my child we live in poverty
I do not know my guilt in the world I am a sinner
But I have to admit, I have no happiness
Let me let you go baby before the sun goes down

[Mduduzi Ncube]
How long will it be?
Poverty I cry day and night
I trust in you alone my creator
Jesus, you are my hope
Yes, it is difficult and hopeful
I have accepted the pain and the situation
My efforts will end in you
I will rest when I come to you