Big Zulu – Vuma Dlozi Lyrics

Big Zulu Vuma Dlozi Lyrics

Big Zulu – Vuma Dlozi Lyrics

Vuma Dlozi Lyrics by Big Zulu

[Intro]
Shwele nkabi!

[Pre-Chorus: Mnqobi Yazo]
Kukhon’ iynkinga ezingqongqozayo la
Zinyawo zami baleka
Ngibon’ usizi oluzayo la
Awu mina anginakulimela
Wololo ma wololowo wololowo mama
Wololowo ma
Wololowo

[Chorus: Mnqobi Yazo]
Aw ngithi vuma, vuma
Vuma dlozi lami
Vuma, vuma
Aw ngithi vuma, vuma
Vuma dlozi lami
Vuma, vuma

[Verse 1: Big Zulu]
Ngokuphumelela kwami, ngathol’ amazondo nganilaya
Ekuhluphekeni kwami, ngashiywa naw’gogo ngakhala
Aw’ngivikele dlozi lami, ngiy’nkabi ngingqongqo nginganixaka
Awu xola sitha sami, ngathatha nendondo nayisaba
Thokoza gogo, lempumelelo kodwa isingifakele izitha
Ngahlomul’ indondo, ngokuphokophela
Ngezwa sekukhonkoth’ izinja
Ngaziphonsel’ ithambo zaxabana zodwa
Wenkabi bokhuza amadika
Ngadons’ uBrentwood ngangena kungezo
Ezami ngaziphonsela ipizza
Inkabi inganigila
Ngaybiza nabhimba
Ngazibiza ngenkabi, nazibiza ngeynkabi, bafana nganidibha
Ngoshuni nginganixina
Ngenduku nginganidinda
Ngazigubhel’ umgodi, bangilethel’ isdumbu
Ngavele ngasigqiba

[Pre-Chorus: Mnqobi Yazo]
Kukhon’ iynkinga ezingqongqozayo la
Zinyawo zami baleka
Ngibon’ usizi oluzayo la
Aw mina anginakulimela
Wololo wololowo wololowo mama
Wololowo ma wololowo

[Chorus: Mnqobi Yazo]
Aw ngithi vuma, vuma
Vuma dlozi lami
Vuma, vuma
Aw ngithi vuma, vuma
Vuma dlozi lami
Vuma, vuma

[Verse 2: Big Zulu]
Shwele Makhosi, ngizwa ngiyasindwa
Naz’ izitha zingilandela
Isihlalo sobukhosi lesi siyashisa
Gobel’ ungivulel’ indlela
Ngivikele dlozi, ngiphephise kwizitha
Gogo ke ungishisele impepho (Shwele)
Angilwi neyngane, mfana usemncane
Igazi lingakfinyisa ikhehla
Ning’bamba ngophondo? Yebo inkabi inendondo
Nginibukela phansi ngoshuni wenkabi
Ngayigqobha lezozo (Bhasobha!)
Loshuni oweyndlondlo (Kunjani manje?)
Yebo umkhaya unenzondo (hhay, hhay, hhay)
Ngambuyisela emuv’ uMafikizolo ngadlal’ u 2Bob
Kuvumil’ idlozi, udubile udoti
Ningangitsheli ngenkabi inganilanda (yezwa!)
Bavumile ayihloli, ivuyil’ indoni
Ngayshela lentomb’ iyangithanda (Shwele!)
Babhukhel’ eGoli, babuyile aniboni
Nibatshele bandlale ngizolala
Bachoma ngekhekhe, ngazicelela inkomo notshwayi
Ngavele ngayihlaba!

[Pre-Chorus: Mnqobi Yazo]
Kukhon’ iynkinga ezingqongqozayo la
Zinyawo zami baleka
Ngibon’ usizi oluzayo la
Aw mina anginakulimela
Wololo wololowo wololowo mama
Wololowo ma wololowo

[Chorus: Mnqobi Yazo]
Aw ngithi vuma, vuma
Vuma dlozi lami
Vuma, vuma
Aw ngithi vuma, vuma
Vuma dlozi lami
Vuma, vuma

[Bridge: Big Zulu]
Ngizofika sebedubile
Ngizoyibiza sebevukile
Lenkabi sebeyivumile
Yangena baybiza uBadumile
Ngizogeza sebegezile
Ngenduku sebegugile
Bacutha ngemkhonto ke baphel’ amandla
Inkabi kad’ indlulile

[Verse 3: Big Zulu]
Ngazalwa ngabikwa nashiywa
Ngabamba zaqina nganixina
Nganfaka esbayeni, nganiqobel’ inyama
Nakhala ngeyinzipho ngankhipha
Ngagadla nganithinta nalila
Ngathatha ngakhipha ngakhwifa
Nganinik’ uBrentwood nachamel’ isoka
Washay’ iLosgat ngamkhipha
Ungangitsheli ngo Skrrr skrrr (Shkr schkee)
Inkabi ayini feeli (Nah)
Bakhul’ eslungwini, bachamel’ endlini
Lenyefu abaphiphi (ah hhe)
Ngengezo abazithinti (ah hhe)
Ezami abayfici (ah hhe)
Baqhathwa noshuni bakhulum’ islungu
Tolika bathini (Kunjani?)

[Pre-Chorus: Mnqobi Yazo]
Kukhon’ iynkinga ezingqongqozayo la
Zinyawo zami baleka
Ngibon’ usizi oluzayo la
Aw mina anginakulimela
Wololo wololowo wololowo mama
Wololowo ma wololowo

[Chorus: Mnqobi Yazo]
Aw ngithi vuma, vuma
Vuma dlozi lami
Vuma, vuma
Aw ngithi vuma, vuma
Vuma dlozi lami
Vuma, vuma

Written by; Big Zulu
Released date; 22 December, 2020

Big Zulu Vuma Dlozi Lyrics

Big Zulu Vuma Dlozi Lyrics English Translation

[Intro]
Sorry for the inconvenience!

[Pre-Chorus: The Conqueror of Them]
There are knocking problems here
My feet run away
I can see the trouble coming
Well I can’t hurt you
Wololo ma lolololo lololowo mama
Wololowo ma
Wololowo

[Chorus: Conqueror Of Them]
Aw I say yes, agree
Acknowledge my ancestor
Agree, agree
Aw I say yes, agree
Acknowledge my ancestor
Agree, agree

[Verse 1: Big Zulu]
With my success, I became bitter and disciplined
In my misery, I was left alone with my grandmother and cried
Do not protect my ancestor, I am a strong bull and I will not bother you
Well forgive my enemy, I took the medal and I was scared
Congratulations gogo, this success but it has made me enemies
I won the prize, for striving
I heard dogs barking
I threw my arms around them and they started arguing
The ox rebukes the oxen
I pulled Brentwood in and out
I threw my own pizza
The ox can hit you
I called him a bitch
I called myself an ox, and you called me an ox, and you called me a bully
With the tune I can squeeze you
With a stick I can hit you
I dug a hole, and they brought me a corpse
I just finished it

[Pre-Chorus: The Conqueror of Them]
There are knocking problems here
My feet run away
I can see the trouble coming
Aw I can’t hurt you
Lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol
Wololowo ma wololowo

[Chorus: Conqueror Of Them]
Aw I say yes, agree
Acknowledge my ancestor
Agree, agree
Aw I say yes, agree
Acknowledge my ancestor
Agree, agree

[Verse 2: Big Zulu]
Excuse me Lord, I feel heavy
Here are my enemies following me
The throne is hot
Gobel paved the way for me
Protect me from evil, and protect me from enemies
Gogo then burn incense for me (Shwele)
I’m not fighting a child, the boy is still young
Blood can choke an old man
Can you hold me by the horn? Yes the ox has a medal
I look down on you with an ox tune
I snatched those (Bhasobha!)
Stunning tune (How about now?)
Yes, the family is hostile (hhay, hhay, hhay)
I brought Mafikizolo back and played 2Bob
It’s a fairy tale, you’ve tossed garbage
Don’t tell me the ox can get you (listen!)
They agreed to check it out, glad she did
I told this girl she loves me (Excuse me!)
They booked in Johannesburg, they came back and you don’t see it
Tell them to lie down and I will go to sleep
They baked a cake, and I asked for a cow and some salt
I just slammed it!

[Pre-Chorus: The Conqueror of Them]
There are knocking problems here
My feet run away
I can see the trouble coming
Aw I can’t hurt you
Lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol
Wololowo ma wololowo

[Chorus: Conqueror Of Them]
Aw I say yes, agree
Acknowledge my ancestor
Agree, agree
Aw I say yes, agree
Acknowledge my ancestor
Agree, agree

[Bridge: Big Zulu]
I will arrive in a hurry
I’ll call it when they wake up
The ox has already agreed
He came in and called Badumile
I’ll take a shower after they wash
With a stick they are old
They dashed in with their spears and became faint
The ox has passed away

[Verse 3: Big Zulu]
I was born and reported
I held on tight and tight
I put you in a cage and cut off your meat
You cried with your nails and I pulled you out
I hit and touched and cried
I took it out and waved
I gave you Brentwood and kissed my boyfriend
He hit Losgat and I pulled him out
Don’t tell me about Skrrr skrrr (Shkr schkee)
The ox is not a cow (Nah)
They grow up in a cage and urinate in the house
Dark scorpions (ah hhe)
By the way they don’t touch (ah hhe)
My efforts (ah hhe)
They were beaten and tossed about
What Do Interpreters Say (How?)

[Pre-Chorus: The Conqueror of Them]
There are knocking problems here
My feet run away
I can see the trouble coming
Aw I can’t hurt you
Lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol
Wololowo ma wololowo

[Chorus: Conqueror Of Them]
Aw I say yes, agree
Acknowledge my ancestor
Agree, agree
Aw I say yes, agree
Acknowledge my ancestor
Agree, agree