Big Zulu – Umuzi eSandton Lyrics ft. Lwah The Ndlunkulu

Big Zulu Umuzi eSandton Lyrics

Big Zulu – Umuzi eSandton Lyrics ft. Lwah The Ndlunkulu

Big Zulu Umuzi eSandton Lyrics ft Lwah The Ndlunkulu, Umuzi eSandton Lyrics Big Zulu ft Lwah The Ndlunkulu

[Lwah Ndlunkulu:]
U-lovey ubaba wasendlini
Angibon’ ubaba wasendlini
Ungichaza mayesethi “mamaz”
Ngiphendule ngithi “babaz”
Ngizok’thengela umuzi omkhulu eSandton
Kujabhe iy’thingithingi

Maningibonela yen’ owami
Maningibonela yen’ oh
Maningibonela yen’ oh
Maningibonela yen’ u-love
Nimtshele ukuthi “oh yes, mmh mmh”
Oh yes, mmh mmh

[Big Zulu:]
Shuni weNkabi, ay
Simomondiya ngicela uk’qala ngokuxolisa
Kwak’ngeyona inhloso ilabangani bengikhohlisa
Ngihamba ngiyofun’ itoho ngithi ngizobuya ngik’bonise
Ngashiya isilond’ esingapholi enhlizweni yakho, ngizosipholisa
Kodwa mntanomuntu ngiyaskhumbul’ isthembiso
Akuyon’ impicabadala komakhelwane suyinhlekisa
Ngizwile nabantwana baphasa ngamalengiso
Mina ngikwaNdongaziyaduma ngilokhu ngidlala aboTsepiso
Abanal’ uthando, bahlala bengidl’ imali
Bangithanda manginemali, sibuhlabe kusemnyango
Awu kodwa mntanomuntu eyenkumbul’ ungayiphathi
Ngiyaz’ uthando lunamaphutha, ngicel’ ungixolele ungangilahli
Konk’ engakusho kuwe, sthandwa ngiyak’khumbula
Ngiyaz’ akukho lula, ngangithe kuwe ngizobuya
Lefoni onginike yona, otsotsi bangikhuthuza
Yayi ney’thombe zakho mangiyibuka zingiduduza
Shun weNkabi

[Lwah Ndlunkulu:]
U-lovey ubaba wasendlini
Angibon’ ubaba wasendlini
Ungichaza mayesethi “mamaz”
Ngiphendule ngithi “babaz”
Ngizok’thengela umuzi omkhulu eSandton
Kujabhe iy’thingithingi

Maningibonela yen’ owami
Maningibonela yen’ oh
Maningibonela yen’ oh
Maningibonela yen’ u-love
Nimtshele ukuthi “oh yes, mmh mmh”

[Big Zulu:]
Shun weNkabi, ay, bheka
Sponono sami, ngizok’thengel’ umuzi eSandton
Ngiyaz’ usukhathele uk’shiswa ilanga emkhukhwini
Sufil’ amakhaza ngoba indod’ ingekho endlini
Ingub’ enamehlo ilele ulwembu my lovey
Ngisho nasebusuku ay’sangen’ inkonzo
Inkonzo ekamelweni, umfundis’ usesaba isonto
Xola sthandwa sami, namakholwa akuzwel’ isono
Usazogibel’ uN3, ay’ ilocal, kubuy’ inkolo
Sponono sami, mina ngiyalivuma icala lami
Usungibekezelele, ngiyavuma sthandwa sami
Wawuphek’ ungiphakela, ungaphisani ngey’shebo zami
Ubaba wakamakhelwane mayevakasha ungaphaki
Wawuthi mawungibiza, uthi kimi “Babah”
Ngithi mangisabela, ngithi kuwe “mamah”
Ngangiy’ Nhlalisuthi ngoba mama wawuphaka
Kodwa langikhon’ isingibulele indlala

[Lwah Ndlunkulu:]
U-lovey ubaba wasendlini
Angibon’ ubaba wasendlini
Ungichaza mayesethi “mamaz”
Ngiphendule ngithi “babaz”
Ngizok’thengela umuzi omkhulu eSandton
Kujabhe iy’thingithingi

Maningibonela yen’ owami
Maningibonela yen’ oh
Maningibonela yen’ oh
Maningibonela yen’ u-love
Nimtshele ukuthi “oh yes, mmh mmh”
Oh yes, mmh mmh

Written by; Big Zulu, Lwah The Ndlunkulu

Big Zulu Umuzi eSandton Lyrics English Translation

[Lwah Ndlunkulu:]
Lovey house father
I don’t see the father of the house
He explains to me the sets “mamaz”
I replied “babaz”
I’m going to buy you a big house in Sandton
Shame on you

Let me see it for myself
Let me see you
Let me see you
Let me see you love
Tell him “oh yes, mmh mmh”
Oh yes, mmh mmh

[Big Zulu:]
Shuni the ox, ay
Simomondiya please start by apologizing
It was not the intention of the friends to deceive me
I’m going to look for a part-time job and I’ll come back and show you
I left a scar on your heart, and I will heal it
But baby I remember the promise
It’s not a mystery to the neighbors, it’s a joke
I have heard the children pass with flying colors
I’m in Ndongaziyaduma and I keep playing Tsepiso
They have no love, they always consume me
They want me to have money, and we knock on the door
But don’t tell anyone that you have a memory
I know love is flawed, please forgive me and don’t leave me
Whatever I say to you, dear, I remember
I know it’s not easy, I told you I would come back
The phone you gave me, the robbers robbed me
Let me look at your pictures to comfort me
Shun of the Ox

[Lwah Ndlunkulu:]
Lovey house father
I don’t see the father of the house
He explains to me the sets “mamaz”
I replied “babaz”
I’m going to buy you a big house in Sandton
Shame on you

Let me see it for myself
Let me see you
Let me see you
Let me see you love
Tell him “oh yes, mmh mmh”

[Big Zulu:]
Shun the Cow, ay, see
My Sponono, I’m going to buy you a house in Sandton
I’m tired of the scorching sun in the shack
It is very cold because the man is not at home
My eyes are covered with a cloth
Even at night he does not go out in service
Room service, the pastor still fears the church
Forgive me, my love, and believers who do not feel sorry for you
He is still on the N3, he is not local, religion is back
My Sponono, I confess my guilt
You have been patient with me, I confess my love
You would feed me, and you would not give away my wealth
The father of the neighbor should visit and not eat
When you called me, you said to me “Babah”
Let me respond, I say to you “mamah”
I used to go to Nhlalisuthi because my mother used to feed it
But I was starving

[Lwah Ndlunkulu:]
Lovey house father
I don’t see the father of the house
He explains to me the sets “mamaz”
I replied “babaz”
I’m going to buy you a big house in Sandton
Shame on you

Let me see it for myself
Let me see you
Let me see you
Let me see you love
Tell him “oh yes, mmh mmh”
Oh yes, mmh mmh