Lady Du & DBN Gogo – Dakiwe Lyrics ft. Mr JazziQ, Seekay, Busta 929 - Find Out Lyrics Lady Du & DBN Gogo – Dakiwe Lyrics ft. Mr JazziQ, Seekay, Busta 929 - Find Out Lyrics

Lady Du & DBN Gogo – Dakiwe Lyrics ft. Mr JazziQ, Seekay, Busta 929

Lady Du DBN Gogo Dakiwe Lyrics
Lady Du & DBN Gogo – Dakiwe Lyrics ft. Mr JazziQ, Seekay, Busta 929

Lady Du Dakiwe Lyrics by DBN Gogo

Izinto zam Ziyamba ngo line,
Izinto zam zihamba ngo line

Zime ngo mumo eish

Ngo line ngo line ngo line
Ngo line zihamba ngo line

Bang biza ngo Kataliya

Izinto zam Ziyamba ngo line,
Izinto zam zihamba ngo line

Zime ngo mumo eish

Ngo line ngo line ngo line
Ngo line zihamba ngo line

Bang biza ngo Kataliya

Izinto zam Ziyamba ngo line,
Izinto zam zihamba ngo line

Zime ngo mumo eish

Ngo line ngo line ngo line
Ngo line zihamba ngo line

Bang biza ngo Kataliya

RELATED: DBN Gogo – Khuza Gogo Lyrics ft. Mpura

Dakiwe Dakiwe
Dakiwe Dakiwe

Dakiwe Dakiwe
Dakiwe Dakiwe

Dakiwe Dakiwe
Dakiwe Dakiwe

Dakiwe Dakiwe
Dakiwe Dakiwe

Written by; Mr JazziQ, Busta 929

Lady Du DBN Gogo Dakiwe Lyrics Busta 929 ft. Zuma Mr JazziQ

DBN Gogo Dakiwe English Translation