Semi Tee, MDU aka TRP – Madibuseng Lyrics

Semi Tee MDU aka TRP Tales of the 2 peers Album Lyrics

Semi Tee, MDU aka TRP – Tales of the 2 peers Album Lyrics

Madibuseng Lyrics

Bathi ukuzala ukuzelula kodwa mina ngizele
Angiyiboni pho lento abayishoyo.
Abantwana banamhlanje abathumeki.
Hai kanti k’thiwani. Bathi “Ukuzala ukuzelula”
Lomntwana soloko ngimthumile (uphelelephi)
Kanti uphelelephi na.

Uphelelephi ye x3 (hai makhi awkamboni
Lomntwana)
Uphelelephi ye ( soloko ngimthumile)
Uphelelephi ye (kanti uphelelephi)
Uphelelephi ye x3 (ehh aningi lekeleleni)
Uphelelephi ye (lomntwana soloko… Soloko
Ngimthumile, kanti kwenzekani ngale ngane)
Uphelelephi (soloko)
Uphelelephi
Ukuzala ukuzelula

Uphelelephi ye (kanti uphelelephi)
Uphelelephi ye xl 5
Kanti uphelelephi

Uphelelephi ye x2(uphelelephi lomntwana)
Kanti uphelelephi.

Uphelelephi ye (uphelelephi lomntwana)
Uphelelephi ye x3 (kanti uphelelephi)
Uphelelephi ye (yoh, yoh, yoh)
Uphelelephi x2 (aningi lekeleleni)
Uphelelephi (uphelelephi lomntwana)

Kanti uphelelephi…
Lomntwana uphelelephi.

Uphelelephi ye (aningi lekeleleni)
Uphelelephi ye (uphelelephi lomntwana)
Uphelelephi ye xl (yoh, yoh, yoh)
Uphelelephi

Bathi ukuzala ukuzelula, kodwa mina ngizele
Angiyiboni pho lento abayishoyo.
Hai kanti klthiwani.
Hau bathi “Ukuzala ukuzelula”
Lomntwana soloko ngimthumile, kanti
Uphelelephi.

Uphelelephi ye x3 (uphelelephi lomntwana)
Uphelelephi ye (yoh, yoh, yoh)
Uphelelephi ye x3 (uphelelephi lomntwana)
Uphelelephi ye xl (yoh, yoh)
Uphelelephi ye (akeningi lekeleleni)
Uphelelephi ye x2 (uphelelephi lomntwana)
Kanti uphelelephi.

Uphelelephi me…

Written by; Semi Tee, MDU aka TRP
Album/EP; Tales of the 2 peers 

Semi Tee Madibuseng Lyrics MDU aka TRP

Madibuseng Lyrics In English Translation

They say to give birth is to stretch but I am full
I don’t see what they are saying.
Today’s children are not sent.
He is alive and well. They say “Stretch stretching”
This baby I always sent (where are you)
And where are you?

Where are you from x3?
This child)
Where are you from (always send him)
Where are you from (and where are you from)
Where are you from x3 (ehh not many help)
Where is the end of (this child is always … Always
I sent her, and what happened to this child)
Where are you from (always)
Where are you?
Reproduction stretches

Where are you from (and where are you from)
Where is xl 5?
And where are you?

Where is x2 (where is baby)
And where are you?

Where is the (where is the child)
Where are you from x3 (and where are you from)
Where are you from (yoh, yoh, yoh)
Where are you x2 (not many help)
Where is the baby (where is the baby)

And where are you …
Where is the baby?

Where are you from?
Where is the (where is the child)
Where are you from xl (yoh, yoh, yoh)
Where are you?

They say to give birth is to stretch, but I have given birth
I don’t see what they are saying.
Hi there.
Hau say “Stretch stretching”
I have always sent this child, and
Where are you?

Where is x3 (where is baby)
Where are you from (yoh, yoh, yoh)
Where is x3 (where is baby)
Where is xl (yoh, yoh)
Where are you from?
Where is x2 (where is baby)
And where are you?

Where are you …